A V T A L E V I L K Å R   F O R   C O N T U S    Ø K O N O M I AS

1. PARTER

"Contus" er et selskap med navn, Contus Økonomi AS med organisasjonsnummer: 913 731 689 og forretnings- adresse: Wirgenes vei 10B, 3157 Barkåker. "Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med Contus.

2. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen om levering av en tjeneste er inngått når Kunden har sendt inn bestilling ved hjelp av faks, post, e-post eller web (www.contus.no). Ved bestilling aksepterer Kunden disse vilkår. Contus vil underrette Kunden pr post, telefon eller e-post, dersom ytterligere informasjon er nødvendig. Kunden gir også samtykke til at Contus kan kontakte Kunden vedrørende andre spesielt gunstige tilbud.

3. SÆRLIG OM TJENESTEN

Tjenesten som skal leveres av Contus er: Produksjon av alle nødvendige dokumenter for registrering i Brønnøysundregistrene av et norsk aksjeselskap med begrenset ansvar.
Inkludert er:

a) Standardiserte stiftelsesdokumenter og vedtekter,
b) Utfylling av samordnet registermelding del 1 i Altinn,

Tingsinnskudd kan ikke benyttes som aksjekapital i denne tjenesten.

4. KUNDENS ANSVAR

Kunden plikter å:

a) Returnere alle nødvendige dokumenter til Contus innen avtalt tid
b) Betale gjeldende avgifter i forskudd.
c) Forholde seg til de norske myndighetene og norsk lov

Contus har rett til å avslutte levering av tjenesten med øyeblikkelig virkning dersom:

a) Kunden innen gitte frist og tross for purringer ikke gir de nødvendige opplysninger som Contus Anna Regnskapsbyrå AS ber om for å levere den avtalte tjenesten.
b) Kunden etter Contus sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov.

Ved en slik avslutning plikter Contus å straks varsle Kunden om at tjenesten opphører. Innbetalt forskudd skal ikke returneres.

5. AVGIFTER

Kunden plikter å betale avgift i forskudd i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for Contus sine tjenester.

6. BETALINGSVILKÅR

Tjenesten betales ved bestilling.

7. TAUSHETSPLIKT

Contus dets ansatte og andre som opptrer på vegne av Contus, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

9. ERSTATNING

Contus er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Contus sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Contus sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

10. KOMMERSIELL UTNYTTELSE

Kunden har ingen rett til å videreselge tjenesten uten skriftlig tillatelse fra Contus.

11. LOVVALG

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domsstoler med Oslo Byrett som verneting