A V T A L E V I L K Å R   F O R   C O N T U S    N O R G E

1. PARTER

"CONTUS NORGE" er et selskap med navn, CONTUS NORGE med organisasjonsnummer: 998 729 963 og forretnings- adresse: c/o AA Regnskap AS, Ringsveien 3, 1368 STABEKK. CONTUS NORGE er et norskregistrert utenlandsk foretak med begrenset ansvar. "Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med CONTUS NORGE

2. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen om levering av en tjeneste er inngått når Kunden har sendt inn bestilling ved hjelp av faks, post, e-post eller web (www.contus.no). Ved bestilling aksepterer Kunden disse vilkår. CONTUS NORGE vil underrette Kunden pr e-post, post eller telefon, dersom ytterligere informasjon er nødvendig. E-post vil være primær kommunikasjonskanal mellom CONTUS NORGE og Kunden og viktig informasjon vil bli sendt fra CONTUS NORGE til Kunden per e-post. Kunden gir også samtykke til at CONTUS NORGE kan kontakte Kunden vedrørende andre spesielt gunstige tilbud.

3. SÆRLIG OM TJENESTEN

Tjenesten som skal leveres av CONTUS NORGE er:
Registrering av et enkeltpersonforetak via Altinn. Kunden må ha tilgang til Altinn for å kunne signere elektronisk på meldingen.

4. KUNDENS ANSVAR

Kunden plikter å:
a) Returnere alle nødvendige dokumenter til CONTUS NORGE innen avtalt tid.
b) Betale gjeldende avgifter innen forfall.
c) Forholde seg til de norske myndighetene og norsk lov.

CONTUS NORGE har rett til å avslutte levering av tjenesten med øyeblikkelig virkning dersom:
a) Kunden innen gitte frist og tross for purringer ikke gir de nødvendige opplysninger som CONTUS NORGE ber om for å levere den avtalte tjenesten.
b) Kunden etter CONTUS NORGE sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov, eller:
c) Kunden ikke betaler avgiften innen avtalt tid.

Ved en slik avslutning plikter CONTUS NORGE å straks varsle Kunden om at tjenesten opphører.

5. AVGIFTER

Kunden plikter å betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for CONTUS NORGE sine tjenester.

6. BETALINGSVILKÅR

Tjenesten betales ved bestilling hvis ikke avtale om faktura er avtalt. Dersom betaling mot faktura avtales gjelder 10 dagers netto betalingsbetingelse. Ved forsinket betaling har CONTUS NORGE rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan CONTUS NORGE kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse til kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter.

7. KREDITT/KREDITTVURDERING

CONTUS NORGE kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyrå. CONTUS NORGE har rett til å avvise en bestilling.

8. TAUSHETSPLIKT

CONTUS NORGE dets ansatte og andre som opptrer på vegne av CONTUS NORGE, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

9. ERSTATNING

CONTUS NORGE er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra CONTUS NORGE sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. CONTUS NORGE sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

10. KOMMERSIELL UTNYTTELSE

Kunden har ingen rett til å videreselge tjenesten uten skriftlig tillatelse fra CONTUS NORGE.

11. LOVVALG

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domsstoler med Oslo Byrett som verneting