A V T A L E V I L K Å R   F O R   C O N T U S    N O R G E

1. PARTER

"CONTUS NORGE" er et selskap med navn, CONTUS NORGE med organisasjonsnummer: 998 729 963 og forretnings- adresse: c/o Contus Regnskap AS, Schweigaardsgate 34D (B2), 0191 Oslo. CONTUS NORGE er et norskregistrert utenlandsk foretak med begrenset ansvar. "Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med CONTUS NORGE

2. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen om levering av en tjeneste er inngått når Kunden har sendt inn bestilling ved hjelp av faks, post, e-post eller web (www.contus.no). Ved bestilling aksepterer Kunden disse vilkår. Kunden er AS - selskapet hvor styrets leder er solidarisk ansvarlig med selskapet for innlevering, kommunikasjon og avgifter til CONTUS NORGE. CONTUS NORGE vil underrette Kunden pr post, telefon eller e-post, dersom ytterligere informasjon er nødvendig. Kunden gir også samtykke til at CONTUS NORGE kan kontakte Kunden vedrørende andre spesielt gunstige tilbud.

3. SÆRLIG OM TJENESTEN

Tjenesten som skal leveres av CONTUS NORGE er: Etablering av et engelsk selskap med begrenset ansvar og tilhørende norsk filial av dette selskap. CONTUS NORGE oppretter en lovpålagt registrert adresse, og videresender all offisiell post til Kunden. CONTUS NORGE utfører den lovpålagte sekretærtjenesten for Kunden. CONTUS NORGE håndterer all nødvendig korrespondanse mot de engelske myndigheter, for kunder som har all sin virksomhet i Norge, og hvor det ikke gjøres økonomiske transaksjoner i det engelske selskapet. Avtalen er løpende og gjelder i 12 måneder av gangen. Det blir avkrevd årlig avgift i henhold til en hver tids gjeldende priser for påløpende år.

4. KUNDENS ANSVAR

Kunden må umiddelbart varsle CONTUS NORGE hvis en av følgende punkter inntreffer:
a) Kunden endrer sin e-postadresse, telefonnummer eller adresse.
b) Kunden etablerer virksomhet i det engelske selskapet.
c) Kunden gjør endringer i eierstrukturen eller selskapsstrukturen.

Kunden plikter å:
a) Returnere alle nødvendige dokumenter til CONTUS NORGE innen avtalt tid.
b) Betale gjeldene avgifter innen forfall.
c) Forholde seg til de norske myndigheter og norsk lov.
d) Sende kopi av norsk årsregnskap til CONTUS NORGE innen gitt tidsfrist.

CONTUS NORGE har rett til å avslutte levering av tjenesten med øyeblikkelig virkning dersom:
a) Kunden innen gitte frist og tross for purringer ikke gir de nødvendige opplysninger som CONTUS NORGE ber om for å levere den avtalte tjenesten.
b) Kunden etter CONTUS NORGE sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov, eller:
c) Kunden ikke betaler avgiften innen avtalt tid.

Ved en slik avslutning plikter CONTUS NORGE å straks varsle Kunden om at tjenesten opphører.

5. AVGIFTER

Kunden plikter å betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for CONTUS NORGE sine tjenester. CONTUS NORGE har rett til å foreta endringer i avgiftene, herunder innføre ny avgift. Ved eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles skriftlig minst to måneder før endringen trer i kraft. Endringer av avgiftene kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker CONTUS NORGE sine kostnader i forbindelse med tjenesten. CONTUS NORGE har rett til å fakturere for medgått tid ved gjentatt purring etter dokumentasjon nødvendig for å utføre vedlikehold korrekt. CONTUS NORGE skal minimum ha kontaktet Kunden 3 ganger før medgått tid kan faktureres.

6. BETALINGSVILKÅR

Tjenesten betales ved bestilling hvis ikke avtale om faktura er avtalt. Dersom betaling mot faktura avtales gjelder 10 dagers netto betalingsbetingelse. Ved forsinket betaling har CONTUS NORGE rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan CONTUS NORGE kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse til kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. Betaling av årlig avgift må foretas i henhold til punkt 10 i avtalevilkårene. Director og styrets leder vil være solidarisk ansvarlig for innbetaling av avgift.

7. KREDITT / KREDITTVURDERING

CONTUS NORGE kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyrå. CONTUS NORGE har rett til å avvise en bestilling.

8. TAUSHETSPLIKT

CONTUS NORGE dets ansatte og andre som opptrer på vegne av CONTUS NORGE, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

9. ERSTATNING

CONTUS NORGE er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra CONTUS NORGE sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. CONTUS NORGE sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

10. KOMMERSIELL UTNYTTELSE

Kunden har ingen rett til å videreselge tjenesten uten skriftlig tillatelse fra CONTUS NORGE.

11. LOVVALG

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domsstoler med Oslo Byrett som verneting